11/7/2018, 23:50:00

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ( HĐQT ) năm 2017 và định hướng năm 2018, Báo cáo của ban Tổng giám đốc ( TGĐ ) về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017, tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán, Tờ trình về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận - chi cổ tức, Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018 và tờ trình về thù lao HĐQT.

Theo báo cáo hợp nhất năm 2017, doanh thu thuần của năm 107 đạt 886.79 tỷ đồng, tăng 34.6% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 35.5 tỷ đồng, cổ tức năm 2017 thực hiện chi 10% bằng tiền mặt như kế hoạch.

Để đạt được kết quả trên là một quá trình cố gắng không ngừng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2017 và đã đạt được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua với kết quả đạt: 99.997% tỷ lệ biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Doanh thu: 980 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 40 tỉ đồng.

Cổ tức: 15% / mệnh giá ( 5% tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu )

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cũng đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Bà Lê Thị Thu Thủy trúng cử thành viên ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99.997% tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tuấn trúng cử thành viên ban kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 99.997% tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã thành công tốt đẹp trong không khí vui vẻ và đầy tích cực của Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông. Chúc Ban lãnh đạo Công ty haonf thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2018.

NỔI BẬT

  • Hội nghị khách hàng năm 2018

    Hội nghị khách hàng năm 2018

    (05/3/2018, 22:20:56)

    Ngày 05/03/2018, tại khách sạn Grand Palace - Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị khách hàng năm 2018 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được tổ chức với sự tham dự của hơn 150 khách hàng (Ngành hàng Công nghiệp - Ống Inox). Đây không chỉ là dịp công ty Sơn Hà SG bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Quý khách hàng đã hợp tác trong thời gian qua mà còn là dịp để vinh danh những khách hàng tiêu biểu trong năm 2017. 

XEM THÊM

Thông tin cổ phiếu: SHA (HOSE)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

 

 

Chat với chúng tôi.
0943.666.777